Året med bierne

Marts

En så høj bestand som muligt af levedygtige og ubrugte vinterbier er afgørende for en hurtig fremvækst i familierne. Et rigt forråd af foder i kraft af en tilpas stor vinterfodring, et righoldigt skud kvalitetspollen, stigende dagstemperaturer og en hygiejnisk upåklagelig tavleopbygning med tilstrækkeligt mange frie celler til avl er de bedste forudsætninger for en optimal udvikling. I tilfælde af fodernød hjælper fodertavler eller en fodring, der er mindre arbejdsintensiv for bierne, i form af ambrosia® bifodersirup. Bifamilien vil om foråret opnå en harmonisk og optimal fremvækst for en enhver pris. Det gælder om at undgå alle forstyrrelser på denne årstid – ethvert indgreb giver én dags tab i udviklingen.

April

På denne tid skrumper forrådene af foder særligt hurtigt. I bistadet er dette desværre ikke muligt at vægtaflæse, da stigende yngelvægt og aftagende foderforråd opvejer hinanden. Derfor er det nødvendigt at foretage en regelmæssig visuel kontrol frem til frugtblomstringen for at kunne modvirke mangler i rette tid. Også reduceringen af varroamider er meget vigtig at påbegynde her, ved at droneynglen reduceres.

Maj

Hvis biavleren har gjort alt rigtigt, viser bierne i denne måned, hvilken enorm ydelse de er i stand til at levere, når de passes godt. I centrum står den rettidige styring af sværmdriften. De unge familier skal nu dannes til næste sæson for at sikre et sundt og stærkt erstatningspotentiale. Reduktionen af droneynglen skal fortsættes konsekvent for at hæmme udbredelsen af varroamider.

Juni

Ved den sidste honningudtagning fra forårstrækket skal store foderreserver lades tilbage til familien for at undgå mangler i tilfælde af trækhuller. Udtørres trækket, skal der reageres senest inden for fire til fem dage med en ugentlig tilførsel af en 2,5 kg portionspakke ambrosia® biforderdej. Det gælder om at udelukke enhver forfalskning af honningen.

Juli

Biåret har passeret zenit, og familierne begynder langsomt at forberede sig på vinteren. Der er fortsat mange bier, men stadig mindre træk. Efter den sidste honningudtrækning midt på måneden skal fodringen med ambrosia® bifoderdej straks begyndes (her anbefales 15 kg-beholderne) for at sikre, at bierne opretholder yngelplejen, og at der ikke opstår fare for røveri. Foderindtagningen varer ca. 14 dage. Foderdejen beskæftiger bierne, og afleder dem fra at fordrive de sommerbier, de ellers ikke har brug for mere. I og med at disse forarbejder dejen, stimuleres til pollenindsamling og indhenter vand, bidrager de fortsat til at holde familien sund, og de vinterbier, der er så vigtige for koloniens fremtid, skånes. Dette kommer så igen forårsudviklingen til gode. Med afslutningen af honninghøsten skal skadesdyrskontrollerne og passende varroabehandlinger indledes.

August

Nu lønner den konsekvente reduktion af droneynglen sig for alvor. Endnu bedre går det biavleren, hvis han har taget hele den forseglede yngel ud af familien. Har man gjort alt rigtigt, er skadesdyrsangreb i form af varroamider begrænset (til mindre end 1-2 mider/dag), og bierne er sundere og mere vitale. Arbejdsbier, der er sunde og ikke-belastede, er i stand til at opdrætte vinterbier med en solid fedt-/proteinpolstring.
Familiens reduktion til en optimal vinterstørrelse skrider fremad, og vil i slutningen af oktober ligge på 10-12.000 bier; det er 9-10 besatte tavler.
Svagere familier med mindre end 5.000 bier (4 tavler; DN, Zander) lægges sammen. I den forbindelse skal man ikke lede efter dronninger.

September:

Skulle foderforrådet (ved overvintring i to rum) ligge under 20 kg, kan det sikres med en tilførsel af ambrosia® bifodersirup. I tilfælde af overvintring i et rum skal der fodres med 1 liter sirup pr. tavle i normal størrelse.
Mod slutningen af måneden og et stykke ind i oktober udklækkes de sidste vinterbier.
Under deres få udflugter er det vigtigt, at de skaffer sig det påkrævede fedt- og proteinpolster gennem frisk pollen. Vinterbier bør ikke udføre yderligere yngelpleje, da dette ville forkorte deres levetid betydeligt. Familier, der yngler vinteren over, overlever sjældent frem til frugtblomstringen.

En udryddelse af restmider med oxalsyre foretages i slutningen af november eller begyndelsen af december. Det er meget vigtigt at kontrollere resultatet af behandlingen på bundene. Det er en løbende og altafgørende opgave nøje at kontrollere for varroamider. Hvis ikke der træffes modforanstaltninger, fordobles antallet af mider hver tredje uge. Misser man det optimale tidspunkt for behandlingen (se emballagesedlen til det anvendte varroa-bekæmpelsesmiddel), vil man opleve varroamider som konsekvens – med både kvalitative og kvantitative tab.

Efter den sidste honninghøst skal der også altid tages hensyn til den rigtige dosering, når man anvender medikamenter. Ved at sikre en rigelig foderforsyning under den trækløse tid og vinterfodring skaffes der afgørende forudsætninger for sunde, vitale bifamilier som garant for en succesfuld honninghøst næste år.

Med den alsidige vifte af ambrosia® produkter får biavlere successkabende og let håndterbare bifodervarianter til gode priser, som giver brugeren mere tid til andre vigtige opgaver i biavlen. Et solidt kendskab til sammenhængene i bifamilien og påvirkningen fra eksterne faktorer bliver stadig vigtigere. Denne rådgivningshjælp vil hermed gerne give et bidrag i den sammenhæng.

 

10 vigtige punkter til indledningen af biåret

  1. Med trækafslutningen (i de fleste regioner i midten af juli) og den sidste sommerhonninghøst starter det nye biår: Bifamiliernes vinterfoderforråd skal bygges op. Her er især  ambrosia® bifodersirup og ambrosia® bifoderdej velegnet. De holder også ynglen på et højt niveau takket være en meget god foderoptagelse og fordøjelighed.
  2. En kontrol for varroaangreb og en reducering af midepopulationen i henhold til anbefalingerne fra arbejdsgruppen under de tyske ”Bieneninstitute” skal også indgå – Kontrollér resultatet af behandlingen, og vær opmærksom på muligheden for en reinvasion af mider.
  3. Sommerbierne skal fortsat klare arbejdet med at tilberede og oplagre foder.
  4. Ved en god almen forsyning (pollen og ambrosia® bifoder) svømmer larverne i deres egen fodersaft.
  5. Fra september er en yngelredeudvidelse gennem fodring ikke længere mulig.
  6. Vinterbierne skal stadig kunne flyve ud, så de kan sikre sig det nødvendige fedt-/protein-polster.
  7. Vinterbierne begynder at aldres, så snart der foregår yngelpleje eller andet kirtelarbejde såsom fodertilberedning.
  8. Vinterbiernes aldringsproces udskydes ved en så lang yngelpause som muligt. Lad familier overvintre på åben gitterbund.
  9. Vorbrugskontrol ved hjælp af vejning af bistaderne. Sent på året kan man stadig supplere det manglende foder med ambrosia® bifodersirup. Den gode accept og invertering er optimalt afstemt til biernes behov.
  10. Fodringen af en stærk og sund bifamilie med vinterfoder bør i starten af oktober ikke ligge under 15-20 kg, afhængigt af koloniens størrelse.

 

Vi besvarer gerne dine spørgsmål og kan også oplyse, hvilke forhandlere der findes i nærheden af dig

Kontakt