Vispārīgie lietošanas noteikumi(VLN)

 1. Piemērošanas joma

1.1 Šīs “Nordzucker AG” piedāvātās interneta vietnes (turpmāk tekstā “vietne”) izmantošana ir atļauta, vienīgi pamatojoties uz šiem noteikumiem. Šos vispārīgos lietošanas noteikumus atsevišķos gadījumos var papildināt, grozīt vai aizstāt ar citiem noteikumiem, piemēram, produktu un/vai pakalpojumu iegādei. Reģistrējoties lietotāja profilā vai, ja speciāla reģistrēšanās nav nepieciešama, uzsākot vietnes lietošanu, tiek akceptēta šo attiecīgās versijas vispārīgo lietošanas noteikumu spēkā esamība.

1.2 Ja tīmekļa vietnes lietotājs ir uzņēmums vai izmanto to uzņēmuma interesēs, t. i., veicot komerciālu vai saimniecisku darbību, vai rīkojas valsts iestādes interesēs, Vācijas Civillikumu kodeksa (BGB ) 312.e panta 1. punkta 1. teikuma Nr. 1-3 nav piemērojami.

 1. Pakalpojumi

2.1 “Nordzucker” tīmekļa vietne piedāvā noteiktu informāciju un programmatūru līdztekus iespējamiem dokumentiem, kas paredzēti attēlošanai vai lejupielādei, un nodrošina saziņas iespējas.

2.2 “Nordzucker” ir tiesības jebkurā laikā pilnībā vai daļēji pārtraukt tīmekļa vietnes darbību. Ņemot vērā interneta un datorsistēmu īpatnības, “Nordzucker” neuzņemas atbildību par tīmekļa vietnes nepārtrauktu pieejamību.

 1. Reģistrācija / parole

3.1 Dažas tīmekļa vietnes lapas var būt aizsargātas ar paroli. Piekļuve šīm lapām ir iespējama tikai reģistrētiem lietotājiem, lai nodrošinātu darījumu drošību. Reģistrācija ir iespējama konkrētajā lietošanas reizē. “Nordzucker” ir tiesības neveikt reģistrāciju, resp., šī vietne ir pieejama tikai noteiktiem lietotājiem. “Nordzucker” patur tiesības attiecināt reģistrācijas prasības uz līdz šim brīvi pieejamām lapām. “Nordzucker” ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekļuves autorizāciju, bloķējot piekļuves datus bez iemesla norādīšanas, jo īpaši, ja lietotājs:

 • reģistrācijas laikā ir sniedzis nepatiesas ziņas;
 • ir pārkāpis šos noteikumus vai ir izturējies nevērīgi pret saviem piekļuves datiem;
 • ir pārkāpis piemērojamos tiesību aktus (ja piemērojams, īpašus reģistrācijas nosacījumus), piekļūstot tīmekļa vietnei vai to izmantojot;
 • ilgāku laiku nav lietojis šo tīmekļa vietni.

3.2 Ja reģistrācija ir paredzēta, lietotājam reģistrējoties ir pienākums sniegt patiesu informāciju un nekavējoties (ja paredzēts – tiešsaistē) paziņot “Nordzucker” par visām tās turpmākajām izmaiņām. Lietotājs ir atbildīgs par e-pasta ziņojumu saņemšanu uz viņa norādīto e-pasta adresi.

3.3 Pēc veiksmīgas reģistrācijas lietotājam tiks piešķirts lietotājvārds un parole. Lietotāja dati ļauj lietotājam apskatīt savus datus, mainīt tos, kā arī atsaukt vai paplašināt savu piekrišanu datu apstrādei.

3.4 Lietotājs nodrošina, ka lietotāja dati nav pieejami trešajām personām un ir atbildīgs par visiem pasūtījumiem un citām darbībām, kas veiktas ar lietotāja datiem. Pēc vietnes lietošanas lietotājam jāiziet no sava profila, kas aizsargāts ar paroli. Ja lietotājs uzzina, ka trešās personas ļaunprātīgi izmanto lietotāja datus, viņam ir pienākums par to nekavējoties rakstiski paziņot “Nordzucker”, ja nepieciešams, uzreiz pa e-pastu.

3.5 Saņemot paziņojumu saskaņā ar 3.4 punktu, “Nordzucker“ bloķēs piekļuvi lietotāja profilam ar šiem lietotāja datiem. Bloķēšanu atcelt ir iespējams tikai ar “Nordzucker” iesniegtu lietotāja pieteikumu vai pēc jaunas reģistrācijas.

3.6 Lietotājs jebkurā laikā var rakstiski pieprasīt dzēst savu reģistrāciju ar noteikumu, ka reģistrācijas dzēšana nav pretrunā ar pastāvošo līgumisko saistību izpildi. Šajā gadījumā “Nordzucker” dzēš visus lietotāja datus un visus citus saglabātos lietotāja personas datus, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi.

 1. Tiesības izmantot informāciju, programmatūru un dokumentāciju

4.1 Vietnē sniegtā informācija, programmatūra un dokumentācija tiek izmantota, ievērojot šos noteikumus, vai informācijas, programmatūras vai dokumentācijas atjaunināšanas gadījumā – ievērojot attiecīgos licences noteikumus, kas apstiprināti iepriekš. Atsevišķi saskaņoti licences noteikumi ir pārāki par šiem vispārīgajiem noteikumiem.

4.2 “Nordzucker” piešķir lietotājam neekskluzīvas un tālāk nenododamas tiesības izmantot vietnē sniegto informāciju, programmatūru un dokumentāciju tiktāl, ciktāl tas ir saskaņots, vai, ja nepastāv nepārprotama vienošanās, atbilstoši “Nordzucker” mērķim, ar kādu uzņēmums šo informāciju sniedz un nodrošina.

4.3 Programmatūra tiek nodrošināta bez maksas mašīnlasāmā formā. Pirmkoda pieejamību pieprasīt nav iespējams. Izņēmums ir atvērtā avota programmatūru pirmkodi, kuru licences nosacījumi ir pārāki par šiem noteikumiem un kuri nosaka, vai atvērtā avota programmatūru pirmkodu ir atļauts publiskot. Šajā gadījumā “Nordzucker” nodrošinās pirmkodu, ja tiks segti ar to saistītie izdevumi.

4.4 Lietotājs informāciju, programmatūru vai dokumentāciju nekad nedrīkst izplatīt, iznomāt vai citādi sniegt trešajām pusēm. Ja vien saistošie tiesību akti neparedz citādi, lietotājs nedrīkst modificēt, rekonstruēt vai pārtulkot jebkuru programmatūru vai tās dokumentāciju vai izmantot tās daļas. Lietotājs drīkst izveidot programmatūras rezerves kopiju, ja šī kopija ir nepieciešama, lai nodrošinātu turpmāko lietojumu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

4.5 Informāciju, programmatūru un dokumentāciju aizsargā autortiesību likumi, starptautiskie autortiesību līgumi, kā arī citi intelektuālā īpašuma tiesību akti un līgumi. Lietotājs apņemas ievērot šīs tiesības, jo īpaši nedzēst burtu un ciparu identifikatorus, preču zīmju un autortiesību atzīmes nedz informācijā, nedz programmatūrā, nedz dokumentācijā vai tās kopijās.

4.6 Papildus šiem noteikumiem spēkā ir Vācijas Autortiesību aizsardzības likuma (UrhG) §§ 69a ff punkts.

 

 1. Intelektuālais īpašums

5.1 Neatkarīgi no īpašajiem noteikumiem, kas izklāstīti šo lietošanas noteikumu 4. punktā, lietotājs bez “Nordzucker” iepriekšējas piekrišanas nedrīkst mainīt, kopēt, pavairot, pārdot, iznomāt, lietot, papildināt vai citā veidā izmantot vietnē pieejamo informāciju, zīmolu nosaukumus un citu saturu.

5.2 Bez šeit skaidri definētajām izmantošanas tiesībām vai citām tiesībām lietotājam netiek piešķirtas nekādas cita veida tiesības, jo īpaši attiecībā uz uzņēmuma nosaukumu vai rūpnieciskā īpašuma tiesībām, piemēram, patentiem, lietderīgajiem modeļiem vai preču zīmēm, turklāt “Nordzucker” nav pienākuma piešķirt šādas tiesības.

 1. Lietotāja pienākumi

6.1 Izmantojot vietni, lietotājs nedrīkst:

 • Nodarīt kaitējumu vai pārkāpt citu personu, jo īpaši nepilngadīgo, personiskās tiesības;
 • Ar savu izmantošanas veidu rīkoties pretrunā labas morāles principiem;
 • Pārkāpt rūpnieciskā īpašuma tiesības, autortiesības vai citas īpašumtiesības;
 • Izplatīt saturu, kas satur vīrusus, t.s. Trojas zirgus vai citas programmas, kas var kaitēt vietnes programmatūrai;
 • Ievietot vai saglabāt, vai nosūtīt hipersaites vai saturu, uz kuru viņam nav tiesību, jo īpaši, ja šīs hipersaites vai saturs pārkāpj konfidencialitātes pienākumu vai ir prettiesiskas; vai
 • Izplatīt reklāmas vai nepieprasītus e-pastus (t. s. “Spam”), vai neatbilstošus brīdinājumus par vīrusiem, darbības traucējumiem u.tml., vai aicināt piedalīties kādā loterijā, piramīdas sistēmās, ķēdes vēstulēs, piramīdas spēlēs vai līdzīgās aktivitātēs.

6.2 “Nordzucker” ir tiesības jebkurā laikā liegt piekļuvi vietnei, it īpaši, ja lietotājs pārkāpj savus pienākumus, kas izriet no šiem noteikumiem.

 1. Hipersaites

Tīmekļa vietne var saturēt hipersaites uz trešo pušu vietnēm. “Nordzucker” neuzņemas nekādu atbildību par šīm tīmekļa vietnēm vai to saturu, nedz arī uzdod to par savu, jo “Nordzucker” nepārbauda saistīto vietņu saturu un neatbild par tajās pieejamo informāciju un saturu. To izmantošana ir paša lietotāja risks, jo īpaši attiecībā uz tur definētajiem lietošanas noteikumiem.

 1. Atbildība par juridisko un materiālo kaitējumu

8.1 Ciktāl jebkāda informācija, programmatūra vai dokumentācija ir pieejama bez maksas, jebkāda atbildība par juridiskajiem un materiālajiem kaitējumiem informācijas, programmatūras un dokumentācijas dēļ, jo īpaši attiecībā uz tās precizitāti, pareizību, trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību neesamību, pilnīgumu un/vai lietojamību – izņemot iepriekšēju nodomu un/vai ļaunprātību – ir izslēgta.

8.2 Vietnē pieejamā informācija var saturēt specifikācijas vai vispārīgus produktu tehnisko iespēju aprakstus, kas atsevišķos gadījumos (piem., produkta izmaiņu dēļ) var arī nebūt pieejami. Tāpēc vēlamās produktu īpašības jānoskaidro katrā atsevišķā pirkuma gadījumā.

9 Cita atbildība / vīrusi

9.1 “Nordzucker” atbildību par juridisko un materiālo kaitējumu reglamentē šo lietošanas noteikumu 8. punkts. Pamatā jebkāda “Nordzucker” atbildība ir izslēgta, ja vien nav paredzēta obligāta atbildība saskaņā ar Vācijas likumu par ražotāja atbildību par tīšu vai rupju neuzmanību, kaitējumu dzīvībai vai veselībai, pārņemtām produkta īpašību garantijām, ļaunprātīgu defekta slēpšanu vai būtisku līgumsaistību pārkāpšanu. Zaudējumu atlīdzība par būtiskiem līgumsaistību pārkāpumiem šeit aprobežojas vienīgi ar līgumam tipiskiem, paredzamiem zaudējumiem. “Nordzucker” neatbild par pārējiem, šos zaudējumus pārsniedzošiem zaudējumiem.

9.2 “Nordzucker” nevar garantēt vīrusu neesamību, bet dara visu iespējamo, lai šī vietne nesaturētu vīrusus. Pirms informācijas, programmatūras un dokumentācijas lejupielādes lietotājam ar atbilstošām drošības ierīcēm un vīrusu skeneriem ir jāparūpējas par savu ierīču aizsardzību, kā arī jānovērš vietnes inficēšana ar vīrusiem.

9.3. Pierādīšanas pienākuma izmaiņas, kas ir par sliktu lietotājam, nav saistītas ar iepriekšminētajiem noteikumu 9.1 un 9.2 punktiem.

9.3 Any reversal of the burden of proof to the detriment of the user is not dependent on the provisions set out under sub-sections 9.1 and 9.2 above.

 1. Konfidencialitātes politika

“Nordzucker”, vācot, izmantojot un apstrādājot vietnes lietotāja personas datus, ievēro piemērojamos datu aizsardzības noteikumus, kā arī “Nordzucker” konfidencialitātes politiku, ar kuru var iepazīties vietnē www.amboria.eu/lv/datenschutz.html.

 1. Papildu atrunas, jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti

11.1 Šo noteikumu grozījumi vai labojumi noformējami rakstiski.

11.2 Ja lietotājs ir komersants Vācijas Komerclikumu kodeksa (HGB) izpratnē, jurisdikcija ir piekritīga Braunšveigas tiesai. Uz citiem lietotājiem attiecas Vācijas Civilprocesa kodeksa (ZPO) §§ 12 (f) nosacījumi.

11.3 Mēs nevēlamies un mums nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procesā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē.

11.4

Spēkā ir Vācijas tiesību akti, un ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem nav piemērojama.