OWU

Ogólne Warunki Użytkowania
1. Zakres obowiązywania
1.1 Wykorzystanie stron internetowych oferowanych przez firmę Nordzucker AG (zwanych dalej: „Stroną internetową”) jest dozwolona wyłącznie na podstawie niniejszych warunków handlowych. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania mogą zostać uzupełnione, zmodyfikowane lub zastąpione innymi warunkami w szczególnych przypadkach, np. w celu zakupu produktów i/lub usług. Zarejestrowanie lub, jeżeli rejestracja nie jest wymagana, korzystanie ze Strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Użytkowania w ich obowiązującej wersji.

1.2 Jeżeli użytkownik korzysta ze Strony internetowej jako przedsiębiorca lub na rzecz przedsiębiorstwa, tzn. w ramach wykonywania działalności handlowej, gospodarczej lub działając dla organu publicznego, § 312e ust. 1 zdanie 1 nr 1–3 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB nie znajduje zastosowania.

2. Usługi
2.1 Firma Nordzucker udostępnia na Stronie internetowej określone informacje i oprogramowanie, ewentualnie wraz z dokumentacją, do pobrania lub podaje w tym celu odpowiednie możliwości komunikacji.

2.2 Firma Nordzucker jest uprawniona do zakończenia działania Strony internetowej całkowicie lub częściowo w każdym momencie. Ze względu na właściwości Internetu oraz systemów komputerowych firma Nordzucker nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Strony internetowej.

3. Rejestracja/hasło
3.1 Poszczególne strony niniejszej Strony internetowej mogą być chronione hasłem. Ze względu na bezpieczeństwo transakcji handlowych dostęp do tych stron jest możliwy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja jest możliwa podczas korzystania z danej strony. Firma Nordzucker jest uprawniona do odmowy rejestracji lub ograniczenia dostępu do tych stron internetowych dla określonych użytkowników. W szczególności firma Nordzucker zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obowiązku rejestracji dla stron internetowych, które dotychczas były swobodnie dostępne. Firma Nordzucker posiada w każdym momencie prawo do odmowy dostępu do stron internetowych poprzez zablokowanie danych dostępu, bez konieczności podania przyczyny, szczególnie w przypadku

podania przez użytkownika nieprawdziwych danych podczas rejestracji,
naruszenia niniejszych warunków lub obowiązku zachowania ostrożności wobec danych dostępu,
naruszenia obowiązującego prawa (lub specjalnych porozumień uzgodnionych w trakcie rejestracji) podczas uzyskiwania dostępu oraz korzystania ze Strony internetowej lub
w przypadku gdy użytkownik nie korzysta strony internetowej przez dłuży okres czasu.
3.2 Jeżeli rejestracja jest wymagana, użytkownik jest zobowiązany do podania podczas rejestracji prawdziwych danych, a w przypadku ewentualnych, późniejszych zmian do niezwłocznego zgłoszenia ich firmie Nordzucker (jeżeli możliwe w formie online). Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby wysyłane do niego wiadomości trafiały na podany przez niego adres e-mail.

3.3 Po pomyślnej rejestracji użytkownik otrzymuje nazwę użytkownika oraz hasło. Dane użytkownika umożliwiają wyświetlanie oraz edycję danych a także odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub poszerzenie jej zakresu.

3.4 Użytkownik gwarantuje, że dane użytkownika nie będą udostępniane i ponosi odpowiedzialność za wszelkie zamówienia oraz pozostałe działania dokonane przy wykorzystaniu danych użytkownika. Po zakończeniu korzystania z obszaru chronionego hasłem należy go opuścić. Jeżeli użytkownik dowie się o nieupoważnionym wykorzystaniu danych użytkownika przez osoby trzecie, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym firmę Nordzucker pisemnie oraz uprzednio również mailowo.

3.5 Po otrzymaniu informacji zgodnie z punktem 3.4 firma Nordzucker zablokuje dostęp do obszaru chronionego hasłem w odniesieniu do tych danych użytkownika. Usunięcie blokady jest możliwe dopiero po dostarczeniu firmie Nordzucker odpowiedniego wniosku lub dokonaniu nowej rejestracji.

3.6 Użytkownik może w każdym momencie zażądać pisemnie usunięcia swojej rejestracji, o ile usunięcie nie przeszkodzi w realizacji bieżących stosunków umownych. W takim przypadku firma Nordzucker usunie wszystkie dane użytkowania oraz wszelkie pozostałe, zapisane dane osobowe użytkownika, o ile nie są już potrzebne.

4. Prawo do korzystania z informacji, oprogramowania oraz dokumentacji
4.1 Korzystanie z informacji, oprogramowania oraz dokumentacji udostępnionych na Stronie internetowej podlega niniejszym warunkom, a w przypadku aktualizacji informacji, oprogramowania lub dokumentacji stosownym warunkom licencji, uzgodnionym wcześniej z firmą Nordzucker. Osobno uzgodnione warunki licencji mają pierwszeństwo przed niniejszymi ogólnymi warunkami.

4.2 Firma Nordzucker udziela użytkownikowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z informacji, oprogramowania oraz dokumentacji umieszczonych na stronie w uzgodnionym zakresie lub, jeżeli brak jest wyraźnych ustaleń, zgodnie z celem założonym przez firmę Nordzucker dla ich udostępniania i dostarczania.

4.3 Oprogramowanie jest dostarczane bezpłatnie w formie czytelnej dla urządzeń. Oprogramowanie nie obejmuje obowiązku dostarczenia kodu źródłowego. Wyjątek stanowią kody źródłowe oprogramowania Open Source, którego warunki licencji, posiadające pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami w przypadku przekazywania oprogramowania Open Source, nakładają obowiązek dostarczenia kodów źródłowych. W takim wypadku firma Nordzucker udostępni kod źródłowy w zamian za zwrot kosztów.

4.4 Użytkownik nie jest uprawniony do sprzedaży, wynajmu lub innego rodzaju przekazywania osobom trzecim informacji, oprogramowania lub dokumentacji. O ile wiążące przepisy prawne nie stanowią inaczej, użytkownik nie jest uprawniony do modyfikacji, dekompilacji i tłumaczenia oprogramowania lub jego dokumentacji, ani też do kasowania ich części składowych. Użytkownik ma prawo do utworzenia kopii bezpieczeństwa oprogramowania, jeżeli jest to niezbędne do zabezpieczenia przyszłego korzystania z oprogramowania zgodnie z niniejszymi warunkami.

4.5 Informacje, oprogramowanie oraz dokumentacja są chronione zarówno przez prawa autorskie, jak i międzynarodowe traktaty ochrony praw autorskich, a także przez inne ustawy oraz porozumienia odnoszące się do praw własności intelektualnej. Użytkownik będzie przestrzegał tych praw, w szczególności odnośnie zakazu usuwania znaczników alfanumerycznych, adnotacji dotyczących znaków towarowych oraz praw autorskich z informacji, oprogramowania, dokumentacji lub kopii.

4.6 Pozostałe postanowienia §§ 69a nn. niemieckiej ustawy o prawie autorskim UrhG pozostają nienaruszone.

5. Prawa własności intelektualnej
5.1 Niezależnie od szczególnych postanowień punktu 4 niniejszych warunków użytkowania modyfikacja, kopiowanie, powielanie, sprzedaż, wynajem, użycie, uzupełnianie oraz wszelka inna forma wykorzystania nazw marek oraz pozostałych treści Strony internetowej nie jest dozwolona bez wcześniejszej zgody firmy Nordzucker.

5.2 Poza udzielonymi tutaj wyraźnie prawami użytkowania lub pozostałymi prawami użytkownikowi nie udziela się innych praw jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności do nazwy firmy oraz praw własności przemysłowej, takich jak patenty, wzory przemysłowe lub znaki towarowe, a firma Nordzucker nie posiada obowiązku udzielenia takich praw.

6. Obowiązki
6.1 Podczas korzystania ze strony internetowej użytkownikowi zabrania się:

wyrządzania szkód osobom, w szczególności małoletnim, i naruszania ich praw osobistych;
korzystania ze strony, naruszając zasady dobrych obyczajów;
naruszania praw własności przemysłowej i praw autorskich oraz pozostałych praw własności;
przekazywania treści zawierających wirusy, tzw. koni trojańskich, lub innych programów, mogących uszkodzić oprogramowanie;
nieupoważnionego dodawania, zapisywania lub wysyłania treści lub łączy, w szczególności w przypadku, gdy łącza lub treści naruszają zobowiązania do zachowania poufności lub są niezgodne z prawem; lub
rozpowszechniania niechcianych wiadomości e-mail (tzw. „spam”) lub nieprawdziwych ostrzeżeń przed wirusami, błędami w funkcjonowaniu i podobnych treści oraz namawiania do uczestnictwa w grach losowych, systemach gier, „łańcuszkach” listowych, grach typu piramida lub innych podobnych akcjach.
6.2 Firma Nordzucker jest uprawniona do zablokowania dostępu do Strony internetowej w każdym momencie, w szczególności w przypadku naruszenia przez użytkownika obowiązków wynikających z niniejszych warunków.

7. Hiperłącza
Strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Firma Nordzucker nie ponosi odpowiedzialności ani za treści umieszczone na tych stronach internetowych, ani nie uznaje ich za własne, ponieważ nie kontroluje treści łączy zewnętrznych i nie jest odpowiedzialna za zawarte w nich informacje. Z tego względu użytkownik wykorzystuje te treści na własne ryzyko, a w szczególności w ramach obowiązujących dla tych stron warunków użytkowania.

8. Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne
8.1 Jeżeli informacje, oprogramowanie oraz dokumentacja zostaną udostępnione bezpłatnie, odpowiedzialność za wady fizyczne i rzeczowe informacji, oprogramowania i dokumentacji, w szczególności za ich prawidłowość, poprawność, brak roszczeń dotyczących praw autorskich lub praw osób trzecich, kompletność i/lub użyteczność – z wyjątkiem przypadków działania umyślnego lub podstępu – jest wyłączona.

8.2 Informacje na Stronie internetowej mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy możliwości technicznych produktów, które w poszczególnych przypadkach (np. z powodu modyfikacji produktów) nie zawsze muszą być dostępne. Z tego względu pożądaną charakterystykę produktów należy uzgodnić w poszczególnych przypadkach podczas zakupu.

9. Pozostała odpowiedzialność/wirusy
9.1 Odpowiedzialność firmy Nordzucker za wady fizyczne i prawne określona jest w postanowieniach punktu 8 niniejszych warunków użytkowania. Ponadto wyłączona jest wszelka odpowiedzialność firmy Nordzucker, o ile nie obowiązuje odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkty, w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, przejęcia gwarancji jakości, umyślnego przemilczenia wady lub naruszenia istotnych warunków umownych. Odszkodowanie za naruszenie istotnych obowiązków umowy jest ograniczone do typowych dla umowy przewidywalnych szkód. Firma Nordzucker nie ponosi odpowiedzialności za reasekurację nadwyżki szkody.

9.2 Firma Nordzucker dołoży wszelkich starań, aby Strona internetowa nie zawierała wirusów, jednak nie może zagwarantować, że będzie od nich wolna. Przed pobraniem informacji, oprogramowania oraz dokumentacji użytkownik dla własnej ochrony oraz w celu ochrony przed zainfekowaniem Strony internetowej wirusami zapewni sobie odpowiednie urządzenie zabezpieczające oraz skaner antywirusowy.

9.3 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść użytkownika nie jest związana z powyższymi postanowieniami punktów 9.1 oraz 9.2.

10. Ochrona danych osobowych
Podczas gromadzenia, wykorzystania oraz przetwarzania danych osobowych użytkownika Strony internetowej firma Nordzucker przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz własnej polityki prywatności, dostępnej pod adresem www.das-bienefutter.de/datenschutz.html.

11. Umowy dodatkowe, właściwość miejscowa sądu, obowiązujące prawo
11.1 Uzupełnienia oraz zmiany niniejszych warunków wymagają formy pisemnej.

11.2 Jeżeli użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego HGB, właściwy miejscowo jest sąd w Braunschweig. Pozostałych użytkowników obowiązują przepisy §§ 12 nn. niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego ZPO.

11.3 Nie wyrażamy gotowości, ani nie jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

11.4 Obowiązujące jest prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.