Stopka redakcyjna

 

Stopka redakcyjna

Wydawca:
Nordzucker AG
Küchenstraße 9
38100 Braunschweig

Telefon +49 531-2411-0
Faks  +49 531-2411-100

info@nordzucker.de

Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Braunschweig, HRB 2936
Siedziba spółki: Braunschweig
Numer VAT UE: DE 114883609

Prezes Rady Nadzorczej
Jochen Johannes Juister

Członkowie Zarządu
Dr. Lars Gorissen (Vorsitzender)
Axel Aumüller
Erik Bertelsen
Alexander Bott

Disclaimer – wyłączenie odpowiedzialności

§ 1 Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej
Treści prezentowane na tej stronie internetowej przygotowywane są z zachowaniem najwyższej staranności.
Sprzedawca nie przejmuje jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność
oraz aktualność udostępnionych treści. Wykorzystanie treści
strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Artykuły podpisane imieniem i nazwiskiem
przedstawiają opinie autora, jednak nie zawsze są zgodne
z opinią sprzedawcy. Samo korzystanie ze strony internetowej sprzedawcy
nie rodzi żadnych zobowiązań umownych między użytkownikiem a sprzedawcą.

§ 2 Łącza zewnętrzne
Niniejsza strona internetowa zawiera przekierowania do stron osób trzecich („łącza zewnętrzne”).
Takie strony internetowe podlegają odpowiedzialności odpowiednich administratorów. W trakcie tworzenia łącza zewnętrznego po raz pierwszy sprzedawca sprawdził treści zamieszczane na stronie przez osoby trzecie pod kątem występowania ewentualnych naruszeń przepisów prawa. W tym czasie nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa. Sprzedawca nie ma
wpływu na obecny i przyszły kształt stron internetowych oferowanych przez osoby trzecie ani na zamieszczane na nich treści. Wstawianie łącz zewnętrznych nie oznacza, że treści znajdujące się pod odniesieniem lub łączem stają się własnością sprzedawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji łączy zewnętrznych
bez konkretnych sygnałów dotyczących naruszenia przepisów prawa. Bezzwłocznie po powzięciu wiedzy
o naruszeniu prawa takie łącza zewnętrzne zostaną usunięte.

§ 3 Prawo autorskie i prawa pokrewne
Treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają niemieckiemu
prawu autorskiemu i prawom pokrewnym. Każde użycie niezgodne z niemieckim prawem autorskim
i prawami pokrewnymi wymaga wcześniejszej
pisemnej zgody sprzedawcy lub posiadacza praw. Powyższe zastrzeżenie obowiązuje w szczególności w zakresie powielania, edycji, tłumaczenia, zapisu, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są odpowiednio oznaczone. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i karalne. Tworzenie kopii oraz pobieranie treści na użytek
własny, prywatny oraz niekomercyjny jest jednak dozwolone. Przedstawianie tej strony w obcych ramkach dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą

§ 4 Procedura rozstrzygania sporów
Nie wyrażamy gotowości, ani nie jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

§ 5 Szczególne warunki wykorzystania
Jeżeli szczególne warunki poszczególnych przypadków wykorzystania niniejszej strony internetowej
różnią się od wyżej wymienionych paragrafów, takie różnice
zostaną wyraźnie wskazane w odpowiednim miejscu. Wobec powyższego w poszczególnych przypadkach obowiązują
specjalne warunki użytkowania.