Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Πεδίο εφαρμογής

Χαιρόμαστε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρία μας και τα προϊόντα μας. Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας. Η Nordzucker AG επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται κατά την διάρκεια των επισκέψεων στον ιστότοπό μας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων.

Ο παρών ιστότοπος παρέχεται και ελέγχεται από την Εταιρία Nordzucker AG, Küchenstrasse 9, 38100 Braunschweig (“Nordzucker”, “Εμείς”, “Εμάς”, “Μας”). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης Cookies (“η Πολιτική“) εξηγεί ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αναφορικά με εσάς κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτόν τον ιστότοπο και σε σχέση με αυτόν. Περιλαμβάνει μια περιγραφή των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου των δεδομένων, όπου περιλαμβάνεται το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε σε κάποιες από τις επεξεργασίες που πραγματοποιούμε.

Ο παρών ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους. Η Nordzucker δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων.

2. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

α. Προσωπικά δεδομένα σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο

Όταν επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές ιστού μας προχωρούν στην αποθήκευση, ως μέρος της συνήθους διαδικασίας, της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP address) που σας έχει αποδοθεί από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας, καθώς και της ιστοσελίδας από την οποία ήρθατε να μας επισκεφθείτε, των περιοχών που επισκέπτεσθε στον ιστότοπό μας, του είδους και της έκδοσης του διαφυλλιστή και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, του ονόματος του υπολογιστή πρόσβασης, καθώς και της ημερομηνίας και της διάρκειας της επίσκεψης.

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για να σας προσφέρουμε διαδικασίες τεχνικής διαχείρισης σε σχέση με τον ιστότοπο, και
 • για να υλοποιούμε και να διατηρούμε μέτρα ασφαλείας ΤΠ.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε σε σχέση με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο διαγράφονται μετά την πάροδο μέγιστου διαστήματος 12 εβδομάδων.

β. Προσωπικά δεδομένα σχετικά με τα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας

Η φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται από τον ιστότοπό μας απαιτεί να μας δώσετε το όνομα, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το θέμα και το περιεχόμενο του ερωτήματός σας. Μπορείτε ελεύθερα να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες, για παράδειγμα στοιχεία επικοινωνίας (όπως αριθμός τηλεφώνου ή ταχυδρομική διεύθυνση).

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε για τους παρακάτω σκοπούς:

 • για να απαντούμε σε ερωτήσεις ή να επικοινωνούμε μαζί σας σε σχέση με τα αιτήματα και τα ερωτήματά σας, και για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα ώστε να εξυπηρετούμε τα αιτήματα και ερωτήματά σας, και
 • για την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες.

γ. Προσωπικά δεδομένα σχετικά με ενημερωτικά δελτία

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το όνομα και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση σε σχέση με τις εγγραφές στα ενημερωτικά δελτία μας.

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε για τους παρακάτω σκοπούς, αποκλειστικά και μόνο βάσει της συγκατάθεσής σας:

 • για να σας παρέχουμε τα ενημερωτικά δελτία μας,
 • για να σας ζητήσουμε να λάβετε μέρος σε έρευνες προϊόντων, και
 • για άλλους σκοπούς μάρκετινγκ.

δ. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά σε άλλη παράγραφο της παρούσας Πολιτικής.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε σε σχέση με τα αιτήματα και τα ερωτήματά σας τα διαγράφουμε μόλις απαντήσουμε στο ερώτημα ή αίτημά σας ή αφού έχουμε παράσχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες και/ή προϊόντα. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας, για παράδειγμα σε σχέση με την εγγραφή σας σε ενημερωτικά δελτία, τα διαγράφουμε μόλις αποσύρετε την συγκατάθεσή σας.

Κατ’ εξαίρεση, δεν θα διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις όπου έχουμε ακόμη έννομο συμφέρον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Για παράδειγμα, μπορεί να κρατήσουμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για την επίλυση αντιδικιών ή την συμμόρφωση με απαιτήσεις νόμων. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα κρατούμε, ούτε θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι χρειάζεται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

ε. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Αποκαλύπτουμε ή μεταβιβάζουμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους, ως εξής:

 • σε άλλα νομικά πρόσωπα του Ομίλου Nordzucker Group εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, για παράδειγμα αν το αίτημά σας αφορά μια άλλη εταιρία του Ομίλου Nordzucker Group, ή στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για εσωτερικούς διαχειριστικούς σκοπούς,
 • σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν διεργασίες επεξεργασίας για λογαριασμό μας σε σχέση με τον ιστότοπο και με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική (για παράδειγμα, πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης ιστοτόπων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, αναλυτές δεδομένων και φορείς σχεδιασμού/ανάπτυξης ιστοτόπων),
 • αν έχουμε το καθήκον να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε με τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια υποχρέωση από τον νόμο, ή να επιβάλλουμε, να υποστηρίξουμε ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία της Nordzucker και των υπόλοιπων φορέων του Ομίλου Nordzucker Group,
 • σε κρατικές αρχές και σε άλλους τρίτους όταν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από κρατικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου, ή όπως αλλιώς απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των περιπτώσεων απάντησης σε δικαστικές αποφάσεις.

Πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα, κανένα προσωπικό δεδομένο δεν θα αποκαλύπτεται, ούτε θα πωλείται ή θα μεταβιβάζεται με άλλον τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο. Δεν επεξεργαζόμαστε, ούτε μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συγκεντρώνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ”), με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα που μοιραζόμαστε με την Google κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική.

3. Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, όπως σημάνσεις (tagging), για να βελτιώσουμε την λειτουργία των ιστοτόπων μας (όπου συμπεριλαμβάνονται και οι ιστότοποι για κινητά ) και για να σας ξεχωρίσουμε από άλλους χρήστες.

Οποιαδήποτε δεδομένα συγκεντρώνονται μέσω της χρήσης cookies θα χρησιμοποιούνται μόνο για την ενίσχυση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των επισκεπτών μας. σε περιεχόμενα, υπηρεσίες και υποστήριξη. Για λεπτομέρειες σχετικά με ποια cookies χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς αυτούς, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την πολιτική χρήσης cookie παρακάτω.

4. Τα δικαιώματά σας

Για να επικαλεστείτε τα δικαιώματά σας, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς στην συνέχεια, παρακαλούμε στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Nordzucker (για λεπτομέρειες δείτε παρακάτω την παράγραφο «Επικοινωνία»).

 

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε πληροφορίες για τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται. Κατόπιν σχετικού αιτήματος εκ μέρους σας, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε προσωπικές πληροφορίες που εσείς μας δώσατε, καθώς και την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Όπου για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασιζόμαστε στην συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση αυτή για την περαιτέρω χρήση από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Όπου η διαδικασία επεξεργασίας από πλευράς μας βασίζεται σε έννομο συμφέρον, για παράδειγμα να απαντήσουμε στα αιτήματά σας ή για διοικητικούς σκοπούς, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την συγκεκριμένη εκάστοτε κατάστασή σας. Μπορείτε να ελέγξετε την έκταση της διαφημιστικής μας δραστηριότητας προς εσάς, και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε από εμάς να σταματήσουμε να σας στέλνουμε εμπορικά μηνύματα.

 

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις απορίες που μπορεί να έχετε σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, αν εξακολουθείτε να έχετε κάποιους προβληματισμούς, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε τα παράπονά σας στις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία στo Κράτος μέλος κατοικίας σας, εργασίας σας ή όπου έχει λάβει χώρα η καταγγελλόμενη παράβαση του νόμου περί προστασίας δεδομένων.

 

5. Επικοινωνία

Για θέματα που αφορούν τα δικαιώματά σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Nordzucker Group στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@nordzucker.com. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Nordzucker είναι επίσης στην διάθεσή σας αν έχετε οποιοδήποτε παράπονο/καταγγελία σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα προστασίας δεδομένων. Αν έχετε συμπληρωματικά ερωτήματα ή σχόλια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Nordzucker AG.

Πολιτική Χρήσης Cookie

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, όπως tagging, για να βελτιώσουμε την λειτουργία των ιστοτόπων μας (όπου συμπεριλαμβάνονται και οι ιστότοποι για κινητά ) και για να σας ξεχωρίσουμε από άλλους χρήστες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, στην «έξυπνη» συσκευή κινητού τηλεφώνου ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή τεχνολογίας πληροφοριών όταν επισκέπτεσθε τους ιστοτόπους μας. Τα cookies επιτρέπουν την αναγνώριση του υπολογιστή σας/της διεύθυνσης ΙΡ που χρησιμοποιείτε και την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε και ποια χαρακτηριστικά αυτών χρησιμοποιείτε.

1.Δικά μας Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies ως μέρος του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (που παρέχεται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών) για να μπορεί ο ιστότοπος να διατηρεί σταθερά πληροφορίες μεταξύ των ιστοσελίδων, με βάση τις προτιμήσεις σας και την δραστηριότητά σας στον ιστότοπο, για παράδειγμα σχετικά με τις προτιμήσεις γλώσσας. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από το cookie αυτό θα αποθηκεύονται στην μνήμη του υπολογιστή σας για όλη την διάρκεια της περιήγησής σας.

2. Google

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που παρέχονται από την Google, Inc. (“Google”) για διάφορους σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Google, παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en).

α. Google Analytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με την χρήση από εσάς του ιστοτόπου (όπου συμπεριλαμβάνεται και η διεύθυνση IP) θα διαβιβάζονται στην Google και θα αποθηκεύονται σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για λογαριασμό μας για τον σκοπό αξιολόγησης της χρήσης από εσάς του ιστοτόπου, συντάσσοντας για εμάς αναφορές για την δραστηριότητα του ιστοτόπου και παρέχοντας άλλες υπηρεσίες σχετικά με την δραστηριότητα του ιστοτόπου και τον τρόπο χρήσης του διαδικτύου στον πάροχο του ιστοτόπου. Η Google δεν θα συνδυάζει την δική σας διεύθυνση IP με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα κατέχει η ίδια η Google.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι έχουμε επεκτείνει τον κώδικα προγράμματος της υπηρεσίας Google για να συμπεριλάβουμε την λειτουργία “gat._anonymizeip(), έτσι ώστε η Google να περικόπτει/ανωνυμοποιεί την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP μόνο για Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , καθώς και για άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται στην Google και συντομεύεται από διακομιστές της Google στις ΗΠΑ.

Μπορείτε να εμποδίσετε την συλλογή και χρήση από την Google δεδομένων (cookies και διεύθυνση IP) κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο διαφυλλιστή που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Επιπλέον, μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον διαφυλλιστή σας. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε πως αν το πράξετε, μπορεί να μην είναι δυνατόν να αξιοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες του παρόντος ιστοτόπου.

Έχουμε συνάψει μια συμφωνία με την Google για την εξωτερική ανάθεση της επεξεργασία των δεδομένων μας και υλοποιούμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των Γερμανικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων όταν γίνεται χρήση της υπηρεσίας Google Analytics.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία Google Analytics μπορείτε να βρείτε στους ιστοτόπους: http://www.google.com/analytics/terms/de.html και http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview .

β. Google reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA για την διενέργεια ελέγχων για λόγους ασφαλείας, ειδικότερα για να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας από καταχρηστικά αυτοματοποιημένα προγράμματα «αράχνη» και από ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η υπηρεσία reCAPTCHA εκτιμά αν τα δεδομένα που παρέχονται στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, έχουν παρασχεθεί από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για τον σκοπό αυτό, η υπηρεσία reCAPTCHA αξιολογεί αυτομάτως διάφορες πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, για πόση ώρα βρίσκεται ο χρήστης στον ιστότοπο, ή κινήσεις που κάνει ο χρήστης με το ποντίκι).

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία Google reCAPTCHA μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

c.Google+

Χρησιμοποιούμε το Google+, για να αναγνωρίζουμε τους χρήστες που συνδέονται στο Google+ για τους σκοπούς διαμοίρασης περιεχομένου στο Google+. Το χαρακτηριστικό αυτό επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο αν συνδεθείτε στο Google+ όταν επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας και εφόσον κάνετε κλικ στο κουμπί Google+ που υπάρχει στον ιστότοπό μας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Google+ μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://policies.google.com/privacy.

3. Facebook

Χρησιμοποιούμε το Facebook, όπως παρέχεται από την Facebook, Inc., για να αναγνωρίζουμε τους χρήστες που συνδέονται στο Facebook για τους σκοπούς διαμοιρασμού περιεχομένου στο Facebook. Το χαρακτηριστικό αυτό επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο αν συνδεθείτε στο Facebook όταν επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας και εφόσον κάνετε κλικ στο κουμπί Facebook που υπάρχει στον ιστότοπό μας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Facebook μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

4. Πως να απενεργοποιήσετε τα Cookies

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies όπως περιγράφεται παραπάνω για το αντίστοιχο cookie. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη παράγραφο. Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του διαφυλλιστή σας (browser). Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιορίσει την λειτουργικότητα του ιστοτόπου. Για περισσότερη καθοδήγηση για το πώς να σβήσετε cookies από τον διαφυλλιστή σας παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον οδηγό βοήθειας για τον διαφυλλιστή σας παρακάτω.

 • Για τον Internet Explorer, υπάρχει διαθέσιμος οδηγός βοήθειας εδώ
 • Για τον Mozilla, υπάρχει διαθέσιμος οδηγός βοήθειας εδώ
 • For Chrome, υπάρχει διαθέσιμος οδηγός βοήθειας εδώ
 • For Safari, υπάρχει διαθέσιμος οδηγός βοήθειας εδώ