ΓΟΠΧ

  1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης Πεδίο εφαρμογής

1.1 Η χρήση των παρεχόμενων από την Nordzucker AG ιστοσελίδων (εφεξής: «Ιστότοπος») επιτρέπεται αποκλειστικά βάσει των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συμπληρωθούν, τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις, π.χ. για την απόκτηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Με την είσοδο ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται ειδική είσοδος, με την αποδοχή χρήσης, αποδέχεστε την ισχύ των όρων και προϋποθέσεων χρήσης στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση.

1.2 Εφόσον ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο ως ή εκ μέρους μιας επιχείρησης, δηλαδή με εμπορική ιδιότητα ή ιδιότητα αυτοαπασχολούμενου, ή λειτουργεί εκ μέρους ενός δημόσιου φορέα, δεν ισχύει το § 312e παρ. 1 σημείο 1 αριθ. 1 – 3 του BGB (Γερμανικός αστικός κώδικας).

 

2. Υπηρεσίες

2.1 Η Nordzucker παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες και λογισμικό για ανάκτηση ή λήψη στον ιστότοπο, όπου απαιτείται, μαζί με την τεκμηρίωση, ή παρέχει δυνατότητες επικοινωνίας.

2.2 Η Nordzucker έχει το δικαίωμα αναστολής της λειτουργίας του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, εξ ολοκλήρου ή μερικώς. Λόγω των χαρακτηριστικών του Internet και των υπολογιστικών συστημάτων, η Nordzucker δεν μπορεί να διασφαλίσει την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του ιστότοπου.

3. Εγγραφή/κωδικός πρόσβασης

3.1 Ορισμένες σελίδες του ιστότοπου ενδέχεται να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Στα πλαίσια της ασφάλειας των εμπορικών συναλλαγών, η πρόσβαση σε αυτές τις σελίδες είναι δυνατή μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες. Στις εν λόγω εφαρμογές παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής. Η Nordzucker δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει δυνατότητα εγγραφής σε όλους τους χρήστες και οι ιστότοποι ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μόνο για συγκεκριμένους χρήστες. Συγκεκριμένα, η Nordzucker επιφυλάσσεται του δικαιώματος εισαγωγής υποχρέωσης εγγραφής για ιστότοπους που η πρόσβαση σε αυτούς ήταν δημόσια στο παρελθόν. Η Nordzucker έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα ανάκλησης του δικαιώματος πρόσβασης κλειδώνοντας τα στοιχεία πρόσβασης, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. Αυτό ισχύει κυρίως σε περίπτωση που ο χρήστηςκαταχώρησε εσφαλμένα στοιχεία κατά την εγγραφή, παραβίασε τους όρους και τις προϋποθέσεις ή την υποχρέωσή προσοχής κατά τον χειρισμό των στοιχείων πρόσβασης,
παραβίασε τους ισχύοντες νόμους (όπου ισχύει, ειδικές συμφωνίες κατά την εγγραφή) κατά την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου ή εάν δεν χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

3.2 Εάν προβλέπεται εγγραφή, ο χρήστης υποχρεούται να καταχωρήσει αληθή στοιχεία και να ενημερώνει άμεσα την Nordzucker σε περίπτωση αλλαγής τους (εφόσον προβλέπεται, online). Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι μπορεί να λαμβάνει τα email που του αποστέλλονται στην καταχωρημένη από τον ίδιο διεύθυνση email.

3.3 Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγγραφή, ο χρήστης θα λάβει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Τα στοιχεία πρόσβασης παρέχουν τη δυνατότητα στον χρήστη να προβάλλει τα στοιχεία του, να τα αλλάζει και, εφόσον απαιτείται, να ανακαλεί ή να διευρύνει τη άδεια απορρήτου.

3.4 Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν παρέχεται πρόσβαση σε τρίτους στα στοιχεία πρόσβασής του και φέρει ευθύνη για όλες τις παραγγελίες και λοιπές ενέργειες που εκτελέστηκαν με τα στοιχεία πρόσβασης. Μετά από κάθε χρήση, ο χρήστης πρέπει να εξέρχεται από την προστατευόμενη με κωδικό πρόσβασης περιοχή. Εφόσον ο χρήστης διαπιστώσει κατάχρηση των στοιχείων χρήσης του από τρίτους, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως άμεσα την Nordzucker και όποτε είναι δυνατό νωρίτερα μέσω email.

3.5 Με τη λήψη της ενημέρωσης σύμφωνα με το στοιχείο 3.4, η Nordzucker θα αποκλείσει την πρόσβαση στην προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης περιοχή. Η αναίρεση του αποκλεισμού είναι δυνατή κατόπιν ειδικής αίτησης του χρήστη στη Nordzucker ή κατόπιν νέας εγγραφής.

3.6 Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή εγγράφως τη διαγραφή της εγγραφής του, εφόσον η διαγραφή δεν αντιβαίνει στις συμβατικές σχέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε αυτήν την περίπτωση, η Nordzucker θα διαγράψει όλα τα στοιχεία πρόσβασης και όλα τα λοιπά αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, εφόσον δεν απαιτούνται πλέον.

4. Δικαίωμα χρήσης πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης

4.1 Η χρήστη των παρεχόμενων στον ιστότοπο πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις ή, σε περίπτωση ενημέρωσης των πληροφοριών, του λογισμικού ή της τεκμηρίωσης, στους συμφωνημένες στο παρελθόν με την Nordzucker σχετικούς όρους και προϋποθέσεις άδειας. Οι ειδικοί συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις προέχουν σε σχέση με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

4.2 Η Nordzucker παρέχει στον χρήστη ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης των πληροφοριών, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης στον βαθμό που έχει συμφωνηθεί, ή, εφόσον δεν υπάρχει ρητή συμφωνία, στον βαθμό που αντιστοιχεί στην επιθυμητή από την Nordzucker χρήση.

4.3 Το λογισμικό παρέχεται δωρεάν σε μορφή αναγνώσιμη από µηχανογραφικές μονάδες. Δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης του πηγαίου κώδικα. Εξαιρούνται οι πηγαίοι κώδικες λογισμικού open source, οι όροι άδειας των οποίων έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και οι οποίοι προβλέπουν τη δημοσίευση του πηγαίου κώδικα. Σε αυτήν την περίπτωση, η Nordzucker παρέχει τον πηγαίο κώδικα έναντι αμοιβής.

4.4 Δεν επιτρέπεται η διανομή, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε κοινοποίηση των πληροφοριών, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης από τον χρήστη σε τρίτους. Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική έγκριση από δεσμευτικές νομικές διατάξεις, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η αποσυμπίληση ή η μετάφραση του λογισμικού. καθώς και η διαγραφή τμημάτων από τον χρήστη. Ο χρήστης επιτρέπεται να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού, εφόσον τα αντίγραφα απαιτούνται για τη διασφάλιση μελλοντικής χρήσης σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

4.5 Οι πληροφορίες, το λογισμικό και η τεκμηρίωση προστατεύονται τόσο από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας όσο και από τις διεθνείς συμβάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από λοιπούς νόμους και συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης οφείλει να τηρεί αυτά τα δικαιώματα και δεν επιτρέπεται να αφαιρεί κυρίως αλφαριθμητικά αναγνωριστικά, σημειώσεις επωνυμιών και πνευματικών δικαιωμάτων ή πληροφορίες από το λογισμικό, από την τεκμηρίωση ή από αντίγραφα αυτών.

4.6 Τα §§ 69a και τα επόμενα άρθρα του UrhG (Γερμανικός νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων) παραμένουν ως έχουν.

5. Πνευματική ιδιοκτησία

5.1 Ανεξάρτητα από τις ειδικές διατάξεις στο σημείο 4 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, απαγορεύεται η τροποποίηση, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η πώληση, η εκμίσθωση, η χρήση, η συμπλήρωση ή η εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο των πληροφοριών, των εμπορικών ονομασιών και λοιπών περιεχομένων του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη άδεια από την Nordzucker.

5.2 Εκτός από τα δικαιώματα χρήσης ή τα λοιπά δικαιώματα που εκχωρούνται ρητά στο παρόν, δεν εκχωρούνται στον χρήστη περαιτέρω δικαιώματα, ανεξάρτητα από το είδος, κυρίως όσον αφορά στις εμπορικές ονομασίες και στα εμπορικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνίες, σχέδια ή επωνυμίες. Επίσης, η Nordzucker δεν έχει υποχρέωση εκχώρησης αυτών των δικαιωμάτων.

6. Υποχρεώσεις του χρήστη

6.1 Κατά τη χρήση του ιστότοπου, ο χρήστης δεν επιτρέπεται:

Να προκαλεί ζημία σε άτομα, κυρίως ανήλικα άτομα, ή να προσβάλλει τα συναφή µε την προσωπικότητα δικαιώματα
Να προσβάλλει τα χρηστά ήθη με τη συμπεριφορά χρήσης του
Να προσβάλλει εμπορικά δικαιώματα ιδιοκτησίας και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή λοιπά δικαιώματα ιδιοκτησίας
Να αποστέλλει περιεχόμενο με ιούς π.χ. δούρειους ίππους ή λοιπά προγράμματα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο λογισμικό
Να καταχωρεί, να αποθηκεύει ή να αποστέλλει υπερσύνδεσμους ή περιεχόμενο, για τα οποία δεν έχει τα σχετικά δικαιώματα, κυρίως σε περίπτωση που οι υπερσύνδεσμοι ή το περιεχόμενο παραβιάζουν υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας ή είναι παράνομα
Να δημοσιεύει διαφημίσεις ή ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (spam) ή εσφαλμένες προειδοποιήσεις για ιούς, δυσλειτουργίες κ.α. ή να προτρέπει σε συμμετοχή σε τυχερά παίγνια, συστήματα πυραμίδας, αλυσίδες μηνυμάτων και παρόμοιες ενέργειες.

6.2 Η Nordzucker διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού της πρόσβασης στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, κυρίως σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάζει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

7. Υπερσύνδεσμοι

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσύνδεσμους για ιστότοπους τρίτων. Η Nordzucker δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ούτε οικειοποιείται το περιεχόμενο αυτών, καθώς η Nordzucker δεν ελέγχει το περιεχόμενο στο οποίο οδηγεί ο εκάστοτε σύνδεσμος και δεν φέρει ευθύνη για το παρεχόμενο και τις πληροφορίες. Η χρήση τους πραγματοποιείται με ευθύνη του χρήστη, κυρίως όσον αφορά στους ισχύοντες στον εκάστοτε ιστότοπο όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

8. Ευθύνη για νομικά ελαττώματα και υλικές ζημιές

8.1 Σε περίπτωση δωρεάν διάθεσης πληροφοριών, λογισμικού ή τεκμηρίωσης, αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για υλικές ζημιές και νομικά ελαττώματα των πληροφοριών, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης, κυρίως όσον αφορά στην ορθότητα, στην έλλειψη σφαλμάτων, στην έλλειψη δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, στην πληρότητα ή/και στη χρησιμότητα, εκτός από τις περιπτώσεις δόλου.

8.2 Οι πληροφορίες στον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν προδιαγραφές ή γενικές περιγραφές για τεχνικές δυνατότητες προϊόντων, οι οποίες, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην ισχύουν πάντα (π.χ. λόγω τροποποιήσεων των προϊόντων). Ως εκ τούτου, τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των προϊόντων πρέπει να συμφωνούνται κάθε φορά κατά την αγορά.

9. Λοιπές ευθύνες/ιοί

9.1 Η ευθύνη της Nordzucker για νομικά ελαττώματα και υλικές ζημιές βασίζεται στις διατάξεις που αναγράφονται στο σημείο 8 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Πέραν τούτου, αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της Nordzucker, εφόσον η ανάληψη ευθύνης δεν είναι υποχρεωτική, π.χ. σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας, σε περιπτώσεις που θίγεται η ζωή, η σωματική ακεραιότητα ή η υγεία, σε περίπτωση χρήσης της εγγύησης ποιότητας, σε περίπτωση δόλιας µη κοινοποίησης ενός ελαττώματος ή παραβίασης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων. Βέβαια, η αποζημίωση σε περίπτωση παραβίασης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται σε ζημίες που προβλέπονται από τη σύμβαση. Η Nordzucker δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημίες.

9.2 Η Nordzucker δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία ιών, αλλά θα κάνει τα πάντα ώστε να διατηρήσει αυτόν τον ιστότοπο χωρίς ιούς. Πριν από τη λήψη πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης, ο χρήστης πρέπει να φροντίζει για τη δική του ασφάλεια, καθώς και για την προστασία του ιστότοπου από ιούς, με κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας και σάρωσης ιών.

9.3 Τυχόν τροποποιήσεις του βάρους απόδειξης εις βάρους του χρήστη, δεν έχει σχέση με τις ρυθμίσεις στα σημεία 9.1 και 9.2.

10. Απόρρητο

Κατά τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστότοπου, η Nordzucker τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς περί απορρήτου, καθώς και την πολιτική απορρήτου της Nordzucker που μπορεί να προβληθεί στη διεύθυνση www.das-bienefutter.de/datenschutz.html.

11. Δευτερεύοντες περιορισμοί, δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο

11.1 Τυχόν προσθήκες ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πρέπει να συμφωνούνται εγγράφως.

11.2 Εφόσον ο χρήστης είναι έμπορος κατά τον HGB (Γερμανικός εμπορικός κώδικας), η τοποθεσία δικαιοδοσίας είναι το Braunschweig. Για τους υπόλοιπους χρήστες ισχύουν οι διατάξεις των §§ 12 και τα επόμενα άρθρα του ZPO (Γερμανικός κώδικας πολιτικής δικονομίας).

11.3 Δεν είμαστε σε θέση ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών σε υπηρεσίες διαιτησίας καταναλωτών.

11.4 Ισχύει το γερμανικό δίκαιο, αποκλειομένου του εμπορικού δικαίου των Ηνωμένων Εθνών.